• آخرین بروز رسانی : 1400/08/01

درباره سمینار 97

 

موضوعات سمینار هموویژلانس - سال 1397

   دانلود فایل : فرآورده_های_خونی_و_اندیکاسیون_های.pdf           حجم فایل 2240 KB
   دانلود فایل : عوارض حاد انتقال خون.pdf           حجم فایل 1216 KB
   دانلود فایل : آزمایشات پره ترانسفوزیون.pdf           حجم فایل 748 KB
   دانلود فایل : عوارض تاخیری ترانسفوزیون خون.pdf           حجم فایل 1020 KB
   دانلود فایل : Update on (Approach to) Anemia.pdf           حجم فایل 1091 KB
   دانلود فایل : transfusion sur-Dr Mehrtash.pdf           حجم فایل 697 KB
   دانلود فایل : SYNTHETIC OXYGEN-CARRYING SUBSTANCES.pdf           حجم فایل 602 KB
   دانلود فایل : Transfusion in Hemophilia.pdf           حجم فایل 3222 KB
   دانلود فایل : Resource Allocation Ethics and Law.pdf           حجم فایل 121 KB
   دانلود فایل : MAXIMAL SURGICAL BLOOD ORDER.pdf           حجم فایل 627 KB
   دانلود فایل : Crossmatch testing.pdf           حجم فایل 509 KB
   دانلود فایل : Delayed TRANSFUSION REACTIONS.pdf           حجم فایل 6216 KB
   دانلود فایل : Blood Transfusion.pdf           حجم فایل 876 KB
   دانلود فایل : Blood Transfusion Indication.pdf           حجم فایل 1869 KB
   دانلود فایل : Antibody screening test-solving difficult samples.pdf           حجم فایل 720 KB
   دانلود فایل : Blood transfusion and gastrointestinalbleeding.pdf           حجم فایل 1167 KB
   دانلود فایل : Anemia of chronic kidney disese.pdf           حجم فایل 603 KB
   دانلود فایل : ABO & RH Discrepancies .pdf           حجم فایل 694 KB